بر جلوه ی دلربای مهدی (عج) صلوات

بر جذبه ی هر نگاه مهدی (عج) صلوات

ما را نبود چو هدیه ای در خور او

بفرست به پیشگاه مهدی (عج) صلوات