eyvan


تردید مکن تصورش هم زیباست

تردید مکن مگو که این یک رویاست

ایوان حسن (ع) عجب صفایی دارد

به به حرمش چه بارگاهی دارد